श्री. पुंडलिक कोंडाजी चौधरी

कर्मचारी नाव - श्री.पुंडलिक कोंडाजी चौधरी.
हुद्दा - स्वयंपाकी मदतनीस 
जन्म तारीख - ०२/०६/१९८२
नोकरी सुरु तारीख - १७/१०/२००७
इ मेल आयडी pundalikchaudhri1984@ gmail.com
मोबाइल नंबर - ७२६४८८१२८५
शेषणिक पात्रता - १० वी 
उतीर्न वर्ष २००२