श्री. देविदास पांडुरंग चौधरी

कर्मचारी नाव _ श्री.देविदास पांडुरंग चौधरी.
हुद्दा - कामाठी 
जन्म तारीख - १५/०६/१९७३
नोकरी सुरु तारीख - २७/०२/२००६
इ मेल आयडी - devidaschaudhari1973@gmail.com
मोबाइल नंबर ९३७३७२५४४८
शेषानिक पात्रता- बी .ए.
उत्तीर्ण वर्ष.२०००