श्री. किसन लहानू पवार

कर्मचारी नाव - श्री.किसन लहानु पवार.
हुद्दा - कामाठी
जन्म तारीख -०१/०६/१९६८
नोकरी सुरु तारीख २०/०७/१९९५
इ मेल आयडी kisanpawar1968@gmail.com
मोबाइल नंबर ९४०३४४६०६१
शेशाणिक पात्रता - ७ वी 
उतिर्न वर्ष - १९९४